Mer än bara en vanlig skola

Jönköpings Kommun

Information

Läsårstider för 2019-2020

Höstterminen: 20 augusti – 20 december 2019. (Åk2-3 börjar 21/8)
Vårterminen för årskurs 1-2: 7 januari – 15 juni 2020
Vårterminen för årskurs 3: 7 januari - 5 juni 2020 (studentavslutningen sker 12/6)
Lovdagar: V44 höstlov, V7 sportlov, V15 påsklov, 13/4, 1/5, 21-22/5.
Studiedagar: 21-22/11, 31/1, 16-17/3 (obs! årskurs 3 har verksamhet under studiedagarna)

Läsårstider för 2020-2021

Höstterminen: 19 augusti – 22 december 2020. (Åk2-3 börjar 20/8)
Vårterminen för årskurs 1-2: 7 januari – 11 juni 2021
Vårterminen för årskurs 3: 7 januari - 4 juni 2021 (studentavslutningen sker 11/6)
Lovdagar: V44 höstlov, V7 sportlov, V14 påsklov, 2/4, 13-14/5
Studiedagar: 19-20/11, 29/1, 8-9/3 (obs! årskurs 3 har verksamhet under studiedagarna)

Betygssättning och kursuppbyggnad

På gymnasiet är de ämnen som du läser uppdelade i kurser. Betyg ges efter varje avslutad kurs.
På varje program finns det en timplan där du kan läsa vad som gäller för just ditt program.  Det finns sex betygsnivåer med följande steg A,B,C,D,E,F där F betecknar ej godkänt. Om du får betyget  F på en kurs, har du möjlighet att redan under gymnasietiden höja ditt betyg. Du får göra ett nytt prov eller på annat sätt visa att du förbättrat dina kunskaper, tillfälle för detta ges minst två gånger per termin. Om du fått ett högre betyg än F kan inte prövning göras under gymnasietiden. För vissa kurser krävs minst betyget E för att få en gymnasieexamen, vilka kurser det är skiljer sig åt mellan programmen.  Under sommaren kan det erbjudas sommarskola för vissa ämnen. Läraren sätter betygen senast 14 dagar efter avslutad kurs. Om läraren saknar underlag på grund av t ex hög frånvaro sätts ej betyg på kursen och den räknas som ej fullföljd. Elever som slutat och vill ha ut sitt gamla betyg kontaktar någon av våra skoladministratörer.

Elevinflytande

Som ny elev får du allmän information av din mentor den första skoltiden. Mentor har möjlighet att informera klassen genom klassråd, där tid är utsatt på schemat. Eleverna har möjlighet att påverka sin skolvardag genom klassråden, programråden och det centrala elevrådet

Elevskåp, läromedel och datorer

Du håller dig med förbrukningsmaterial, men får låna kurslitteratur under kursens gång. Skolan lånar ut skåp för förvaring av böcker och kläder. Du får ett lås av skolan när du börjar. Behöver du nytt lås får du köpa i cafeet. Skåpen töms när läsåret är slut. Du får låna en bärbar dator/ipad under studietiden. Avtal skickas hem till dig innan du börjar skolan. Dator/ipad lämnas sedan ut mot påskrivet avtal. Efter 3 års skolgång har eleven möjlighet att köpa datorn/ipaden till en billig kostnad. Skolan ansvarar inte för något som förvaras i skåpen (Undantag är om dator/ipad skulle stjälas ur ett skåp under skoltid och det är ett styrkt skåpsinbrott och det är styrkt att skolans lås använts). Grundregeln är alltså att inte ha stöldbegärliga saker i skåpet.

Elevstöd undervisning

Alla lärare ger stöd i pågående kurser. Varje vecka finns ett öppet stödtillfälle på onsdagar då alla lärare kan ge stöd och hjälp. Särskilt individuellt stöd ges i Studieverkstan av speciallärare, detta stöd är schemalagt och beslutas om efter kontakt med specialpedagog. Det individuella stödet ges i första hand i pågående och avslutade kurser i ämnena engelska, svenska och matematik och riktas främst till elever i behov av särskilt stöd. Kompensatoriska program (talsyntes, stavningsprogram) finns tillgängliga för de elever som är i behov av dessa. Inlästa läromedel och böcker kan lånas i skolans mediotek efter kontakt med specialpedagog. Läs- och skrivutredningar samt matematikutredningar görs utifrån behov. Alla elever i åk 1 genomför en grundläggande läs- och skrivscreening.

Elevstöd övrigt

I Sandagymnasiets elevhälsoteam ingår kurator, skolsköterska, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Elevhälsans personal finns tillgängliga för alla elever som har frågor och funderingar kring skola och studier, är i behov av att få prata med någon vuxen, behöver stöd och hjälp på olika sätt, har frågor kring studiemedel mm. All personal inom elevhälsan omfattas av sekretess, det du som elev pratar med någon av oss om stannar där.

Informationskanaler på skolan

Extern information finns på hemsidan. Den interna informationen på skolan sköts genom Lärplattformen Vklass som är nåbar via internet. Några exempel på vad för slags information Vklass hanterar är: schema, lektionsplanering, närvaro, skrivningar, läxor, kalendarium med lov-, studiedagar, program för tema och friluftsdagar. Elever får inloggningsuppgifter till Vklass, trådlöst nätverk och e-post i samband med skolstarten. Föräldrainloggning till Vklass-appen skickas hem per post. Inloggning till Vklass-webb sker med bank-id.

Information kring sjukanmälan och frånvaro

Sjukanmälan kan göras på två sätt:
- Via en automatisk telefontjänst - ring 036- 10 28 00. Observera att man måste ringa varje dag och att samtalet måste ske före kl 12 annars bokförs sjukfrånvaron på nästa dag. För sjukanmälan del av dag fungerar ej telefontjänsten utan då skall eleven kontakta sin mentor.
- Sjukanmälan kan också ske genom att vårdnadshavare eller myndig elev loggar in i Vklass. Där kan sjukanmälningar ske för flera dagar framåt eller del av dag. Där går det också att se registrerade frånvarotillfällen. Vårdnadshavare får också automatiskt ett mail varje dag det är oanmäld frånvaro på en elev. Förutsättning för att detta är att man loggat in och registrerat sin mailadress.

Information kring ledighet

Mentorn handlägger elevens lovansökan, anmälan görs på särskild blankett eller via Vklass. Grundprincipen är att eleven skall vara i skolan, dock kan lov ges vid vissa tillfällen. Om skolarbetet äventyras, ges lov endast vid medicinska skäl som kan styrkas med intyg. Om skolarbetet inte äventyras kan lov ges efter följande principer: Vid viktig familjeangelägenhet, vid resor med familjen då synnerliga skäl föreligger, vid mönstring, vid deltagande i träningsläger eller liknande (på elitnivå) med hänvisning till skolans idrottsprofil, vid uppkörning eller halkkörning.

Mat och Mellanmål

Skollunch serveras i vår matsal som ligger i Folkets Park bredvid skolan. Matsalen är öppen för lunch mellan 10:30 och 13:30. Tisdagar och torsdagar serveras även mellanmål efter träningen (9:30-10:15) till våra idrottselever som går NIU och LIU. Inne på skolan finns Sanda Café som säljer fika, smörgåsar och frukt mellan 07:00 och 16:00.

Medioteket

Medioteket är Sandagymnasiets bibliotek, centralt beläget i skolan, öppet och ljust och med en strålande utsikt över Vättern. Här arbetar du enskilt eller i grupp, ofta tillsammans med handledande lärare. Du har 15 000 böcker till ditt förfogande samt ett stort antal tidningar och tidskrifter. Medioteket har ett sextiotal sittplatser, varav 12 i läsrum. Databaser och länksamlingar nås via länk i Vklass. Medioteket är öppet hela skoldagen.

Olycksfall och utrymning

I varje klassrum finns anslag över skyddsanordningar och utrymningsvägar - utrymningsövning genomförs under läsåret. Alla elever har en kollektiv olycksfallsförsäkring som omfattar såväl skoltid som fritid. Information om detta lämnas i samband med läsårsstarten.

Resor, busskort och ersättningar

Vid studiebesök, eller undervisning som vid enstaka tillfällen är förlagd till annan lokal, kan du få erlägga en ringa avgift. Elever med längre resväg än sex km får busskort av skolan. Ytterligare information får du av kansliet. Vid arbetsplatsförlagd utbildning (APL) kan eleverna få matersättning: